Generalforsamling

Lør 10 Apr

 

 

Kanoklubben Friluftsliv inviterer til generalforsamling og sæsonstart 2021.

(Vi gør vores bedste for at leve op til myndighedernes retningslinier mht. Covid-19)

 

Vi afholder generalforsamling og planlægningsmøde udendørs ved klubhuset på Muslingevej 14, Seden Strandby:

Lørdag, den 10. april 2021 kl. 10

 

Foreningen tænder op i grillen, og giver en pølse samt lidt at drikke.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

GENERALFORSAMLING. Kl. 10.00

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab.

4. Indkomne forslag. (forslag til vedtægtsændringer, se bilag)

5. Foreningens fremtidige arbejde.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollant, bilagskontrollantsuppleant

På valg er:

Ole Pedersen – kasserer (2 år)

Lars Hansen – bestyrelsesmedlem (2 år)

Leif Mathiasen - bestyrelssuppleant (1 år)

Verner Rasmussen - bestyrelssuppleant (1 år)

Hanne Rønn Hansen - bilagskontrollant (1 år)

Franck Jørgensen - bilagskontrollantsuppleant (1 år)

 

7. Eventuelt

 

Indkomne forslag sendes til: Gert Rasmussen, Enggade 1, 5000 Odense C senest 14 dage før generalforsamlingen – og 8 dage før, for andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLANLÆGNINGSMØDE. Ca. kl. 11 ​Husk kalenderen!!

 

Derefter vil foreningen være vært ved en pølse fra grillen.

 

Tilmelding nødvendig​. Senest d. 7. april 2021 til Gert Rasmussen på tlf. 30 66 64 43.

 

PS​. Kontingent kan indbetales på konto ​Reg.nr. 1551 Konto nr. 0 009 253 424

Famillie medlemskab : 130 kr, Enkeltmedlemskab : 80 kr

 

Hvis du /I ikke vil modtage mail fra kanoklubben, så skriv til info@kanoklubben.dk

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

Bilag

 

Forslag 1 til ændring af vedtægter (forslag indsendt af Ole Pedersen)

 

paragraf 5b foreslåes ændret fra:

 

5b Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i marts/april Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel enten pr brev eller mail

til

5b Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

 

Begrundelse:

Næsten alle har en mailadresse i dag, eller adgang til hjemmesiden via pc, tablet eller mobiltelefon.

Det giver stort ekstraarbejde at skulle sende breve ud til medlemmer der ikke har oplyst en mailadresse ved indmeldelse. Med nutidens post koster hvert brev 27 kr i porto (quickbrev), hvis vi skal kunne vide hvornår et brev omdeles – af hensyn til varslet.

 

 

Forslag 2 til ændring af vedtægter - (forslag indsendt af Ole Pedersen)

 

paragraf 7

7a Ved forvaltning af foreningens midler hæfter bestyrelsen solidarisk for stiftet gæld.

7b Foreningens midler kan anbringes på girokonto, bankkonto, værdipapirer eller fast ejendom.

7c 2 af bestyrelsen bemyndige personer kan hæve på foreningens konti

7d Ved materiale køb/udgifter på over 1000kr, skal købet godkendes af bestyrelsen

7e Regnskabsåret følger kalenderåret

 

Ændres til

 

7a Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med sin formue.

7b Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte heraf.

7c Alle væsentlige økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen, mens normal daglig drift af foreningens aktiviteter kan delegeres til kassereren.

7d Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen

7e Regnskabsåret følger kalenderåret.

7f Regnskab skal foreligge senest 2 uger inden generalforsamlingen.

 

Begrundelse

Lidt modernisering af vedtægterne. Ingen grund til at påtage sig gæld man ikke har ansvar for.

Det var svært for mig, som ny kasserer, at overbevise banken om, at jeg måtte hæve på kontoen, når vedtægterne kunne forstås som, at vi skulle være 2 underskrivere, hver gang der hæves på kontoen.

 

 

 

Forslag 3 til ændring af vedtægter - (forslag indsendt af Ole Pedersen)

(forslaget bortfalder hvis Forslag 2 vedtages)

 

paragraf 7a

7a Ved forvaltning af foreningens midler hæfter bestyrelsen solidarisk for stiftet gæld.

 

Foreslåes slettet.

 

Begrundelse: Ingen bestyrelsesmedlemmer skal hæfte for tidligere bestyrelsers økonomiske dispositioner eller ansvarspådragelse.

Bestyrelses medlemmer hæfter kun solidarisk for de økonomiske handlinger de selv er ansvarlige, eller medansvarlige, for gennem deres beslutninger i bestyrelsen.

 

 

Forslag 4 til ændring af vedtægter - (forslag indsendt af Ole Pedersen)

(bortfalder, hvis forslag 2 vedtages)

 

7d Ved materiale køb/udgifter på over 1000kr, skal købet godkendes af bestyrelsen

 

ændres til

 

7d Ved materiale køb/udgifter på over 3000kr, skal købet godkendes af bestyrelsen

 

 

Begrundelse

 

Flere udgifter er i dag større end de 1000 kr., og banken kan med ret forlange dokumentation for bestyrelsens godkendelse, før udbetaling kan finde sted.

 

Forslag 5 til ændringer af vedtægter - (forslag indsendt af Ole Pedersen)

(forslaget bortfalder hvis Forslag 2 vedtages)

 

paragraf 7c

 

7c 2 af bestyrelsen bemyndige personer kan hæve på foreningens konti

 

foreslåes ændret til

 

7c bestyrelsen kan bemyndige op til 2 personer, der kan hæve på foreningens konti.

 

 

 

Forslag 6 til ændring af vedtægter - (forslag indsendt af Ole Pedersen)

 

8. FORENINGENS OPLØSNING

8a Opløses foreningen vil den til enhver tid stående formue, blive overdraget til friluftsrelateret ungdomsarbejde i kommunen.

 

Ændres til:

 

8. FORENINGENS OPLØSNING

8a Opløses foreningen vil den til enhver tid stående formue, blive overdraget til en forening med friluftsrelateret arbejde, eller til friluftsrelateret ungdomsarbejde i kommunen.

 

Gå tilbage